"Разкриване на възможностите предлагани от SAR данни в различни приложни области - обучение на ново поколение професионалисти."Основната цел на проекта е дефинирана по следния начин - разработване на набор от образователни материали в електронен формат под формата на лекции, обучителни примери и тестови ресурси (тестови данни), написани на български език. Основното предназначение на този набор е въвеждането на принципи за получаване на данни от радари със синтезирана апертура – РСА (synthetic aperture radar – SAR), съвременни методи за тяхната обработка като DInSAR с помощта на PSI/DSI и последваща тематична интерпретация на резултатите за студенти/докторанти и бизнес специалисти чрез образователни курсове, специално подготвени и представени на пет различни български език. университети. Ключови моменти на този проект са посочените образователни курсове, които ще се провеждат като избираем курс по време на учебната програма в партньорските университети (УАСГ, МГУ, ЛТУ, ФзФ-СУ и УТ "Тодор Каблешков), така че подготвените учебни материали да достигнат директно до целевата аудитория.

В рамките на изминалата 2021г. усилията на колектива основно бяха съсредоточени в изпълнение на работен пакет 2 „Подготовка на учебни материали“ . Извършено бе кратко предварително проучване за изследване на конкретни задачи от областите на обучение специфични за всеки партньорски университет, които е възможно да бъдат разрешени чрез информация, извлечена от РСА данни. Тестовите райони за всички партньорски университети бяха избрани и допълнително бяха проучени на базата на предварителни изследвания и налични данни от предходни полеви за тях. Започна разработването на теоретичния раздел на обучителните материали, както и на петте практически упражнения. Това се извършва следвайки добри практики при обучение на студенти и докторанти прилагани от всеки един ВУЗ. Подготвени бяха пет набора от обучителни данни за практическите упражнения, които са неразделна част от всеки образователен курс, които са достъпни в архива с данни за проекта. Подготвя се конкретно предложение към всяка катедра в университетите за включване на курса за обработка на РСА данни в бъдеща актуализация на учебните им програми.При необходимост от допълнителна информация за проекта може да се свържете с координаторите на следните имейл
адреси: